Kết luận thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTr ngày 20/12/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh; Từ ngày 04/01/2019 đến ngày 22/3/2019. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đúng theo nội dung kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh phê duyệt. Ngày 02/4/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr về việc thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông (viết tắt là Sở TTTT).
Qua kết quả thanh tra cho thấy:

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong những năm qua, Sở TTTT đã phối hợp với các sở ban ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực được giao quản lý, đặc biệt là về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông,… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung trong lĩnh vực truyền thông, phát triển hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Sở thường xuyên tổ chức thanh tra - kiểm tra, qua đó đã phát hiện và có biện pháp xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời:

- Về công tác kế toán: Hồ sơ và chứng từ kế toán chưa được lưu trữ theo thứ tự thời gian phát sinh và chưa phân nguồn rõ ràng, một số nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ thanh toán chưa đảm bảo về trình tự thời gian, chưa đầy đủ chữ ký của những người có liên quan theo quy định của Luật Kế toán năm 2015.

- Về công tác lập và thực hiện dự toán: Chi thuê mướn, mua sắm, sửa chữa, xuất hóa đơn sau ngày nghiệm thu bàn giao là chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính kế toán; Chi thanh toán phí thẩm định hồ sơ gói thầu, phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án chưa đảm bảo về hóa đơn tài chính; thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của đơn vị trực thuộc chưa đảm bảo quy định; Chi làm thêm giờ không có bảng chấm công; chưa thực hiện nộp vào Ngân sách nhà nước nguồn thu được để lại từ xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6.269.729 đồng và số dư của nguồn thu “kinh phí thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích” với số tiền 28.130.594 đồng.

- Về mua sắm tài sản, trang thiết bị và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: Với vai trò là Chủ đầu tư, Sở TTTT đã thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; tổ chức công tác đấu thầu các gói thầu của các dự án theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án còn một số hạn chế, thiếu sót như sau: Không lập nhiệm vụ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, giám sát và nghiệm thu kết quả khảo sát; Không có văn bản phân công nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện công tác quản lý dự án; phân công cán bộ tham gia phụ trách một số công tác và quản lý dự án có trình độ chuyên môn chưa phù hợp theo quy định. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thiếu kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án của các đơn vị thi công, tư vấn… dẫn đến một số sai sót như: Không phát hiện việc xây dựng các trụ anten và lắp đặt máy móc thiết bị còn một số sai khác so với hồ sơ thiết kế nhưng không thể hiện trong hồ sơ nghiệm thu, bàn giao; đơn vị tư vấn giám sát bố trí một người làm “giám sát trưởng” ở cả hai gói thầu trong cùng một thời điểm là chưa đúng quy định;  không phát hiện đơn vị tư vấn áp dụng văn bản pháp luật có thời hiệu không phù hợp dẫn đến tính sai định mức chi phí tư vấn, làm tăng giá trị đầu tư dự án.

- Về việc thực hiện đề án sáp nhập đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trong thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử vào Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TTTT chưa có sự phối hợp tốt với Sở Tài chính để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc xử lý tài sản, tài chính khi sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập, việc điều chuyển tài sản công không lập hồ sơ đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định và ra quyết định điều chuyển tài sản theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị khắc phục các hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm đối với một số tổ chức, cá nhân có liên quan và đề nghị thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 34.400.323 đồng theo quy định của pháp luật./.


Thanh Hậu
Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535