Đề cương báo cáo sơ kết Chỉ thị số 10-CT/TU và Chỉ thị số 18-CT/TU của Tỉnh ủy.
Thực hiện Công văn số 713/VP-NC ngày 13/5/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo sơ kết việc thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh ủy. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện sơ kết các Chỉ thị của Tỉnh ủy số 10-CT/TU ngày 24/5/2013 về “Tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, số 18-CT/TU ngày 07/7/2014 về “Tăng cường lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” theo các văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy như: Kế hoạch số 32-KH/BNCTU ngày 04/3/2015 về tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết các Chỉ thị và Công văn số 206-CV/BNCTU ngày 25/4/2015 về việc gửi đề cương hướng dẫn báo cáo.
Để kịp thời tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh thực hiện nội dung trên, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị:
1. Lãnh đạo các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện việc báo cáo sơ kết việc thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh ủy tại đơn vị, địa phương mình quản lý.
2. Nội dung và thời kỳ lấy số liệu báo cáo: Các địa phương, đơn vị báo cáo theo đề cương hướng dẫn tại Công văn số 206-CV/BNCTU ngày 25/4/2015 của Ban Nội chính Tỉnh ủy .

3. Thời gian, hình thức gửi báo cáo: Trước ngày 15/8/2015, các đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy theo quy định.

Xem chi tiết: tại đây


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535