Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh  tại Công văn số 1155/VP-NC ngày 16/7/2015 của Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1956/TTCP-KHTCTH ngày 08/7/2015.


Để kịp thời tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Lãnh đạo các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 tại địa phương, đơn vị mình quản lý.


- Nội dung và thời kỳ lấy số liệu báo cáo:
+ Nội dung báo cáo: Các địa phương, đơn vị báo cáo theo nội dung Công văn số 1956/TTCP-KHTCTH ngày 08/7/2015 của Thanh tra Chính phủ (được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, mục Biểu mẫu - Thống kê).
+ Thời kỳ lấy số liệu từ ngày 15/8/2014 đến ngày báo cáo.
- Thời gian, hình thức gửi báo cáo: Trước ngày 03/8/2015, các đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Xem chi tiết: tại đây
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535