Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020 của ngành thanh tra tỉnh Trà Vinh
Được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ngày 16/01/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020 của ngành thanh tra tỉnh Trà Vinh. Ông Phạm Khải Trung, Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Khải Trung, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị

    Đến dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh và lãnh đạo Thanh tra các Sở, ngành, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

    Hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Thanh tra Chính phủ với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các tổ chức Thanh tra trong tỉnh đã tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tế, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của từng địa phương, đơn vị; đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Ngành Thanh tra tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; Chỉ thị 1671/CT-TTCP ngày 04/7/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm(2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 32-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2019.

    I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

    1. Công tác thanh tra:

    Việc xây dựng định hướng, kế hoạch công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Hoạt động thanh tra tiếp tục được đổi mới về nội dung cũng như phương thức tiến hành. Chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên, các kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, đối tượng thanh tra chấp hành và thực hiện nghiêm, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Công tác giám sát, thẩm định báo cáo kết luận thanh tra được đẩy mạnh, bước đầu phát huy hiệu quả. Việc đôn đốc thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý sau thanh tra được tăng cường, đạt kết quả cao; việc công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định, đi vào nề nếp, góp phần tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triến kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

    Năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã triển khai 78 cuộc thanh tra hành chính và 517 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 19,8 tỷ đồng và 57,5 ha đất (đã thu 17,4 tỷ đồng và 57,5 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 20 cá nhân, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 12 tổ chức, 76 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 86 cá nhân, 20 tổ chức; ban hành 652 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng (đã thu 5,3 tỷ đồng).

    2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

    Tiếp tục thực hiện tốt Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục kiện toàn Ban Tiếp công dân các cấp, bố trí, thực hiện chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo theo quy định. Kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, không để tồn đọng quá hạn luật định; cơ bản giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; ngăn ngừa điểm nóng phát sinh, góp phần tích cực giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

    Năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp 4.579 lượt công dân, với 4.421 vụ việc. Trong đó, có đoàn đông người là 22 đoàn (gồm 296 người, với 21 vụ việc); tiếp nhận 2.592 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 502 đơn (khiếu nại 480 đơn, tố cáo 22 đơn);  Đã giải quyết 478/502 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 95%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 06 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm có xử lý hình thức kỷ luật 02 cá nhân (01 cá nhân với hình thức cảnh cáo, 01 cá nhân với hình thức khiển trách), đồng thời buộc người bị tố cáo nộp lại số tiền đã hưởng phụ cấp ưu đãi sai quy định tổng số tiền là 3,5 triệu đồng; Các ngành, các cấp đã tiếp nhận 1.216 đơn kiến nghị, phản ánh; đơn yêu cầu; đơn tranh chấp; đơn thuộc thẩm quyền 869 đơn, đã giải quyết 762/869 đơn, đạt 87,69%.

    3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

    Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện đông bộ, nhất là việc tập trung thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/02/2012 của Chính phủ; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao: đầu tư xây dựng, đất đai, mua sắm công, công tác cán bộ...; việc thực hiện quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được triển khai đầy đủ, nhất là sau khi có Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành, các cấp được tăng cường.

    Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh.

    4. Công tác khen thưởng

    Công tác thi đua và bình xét khen thưởng được thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và của Thanh tra Chính phủ. Quy trình, thủ tục hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ; khen thưởng kịp thời, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng đối tượng; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích theo chuyên đề, khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích cao và dẫn đầu từng mặt hoạt động công tác.

Kết quả công tác khen thưởng:

    - Năm 2018: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 02 tập thể; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 01 cá nhân; Bằng khen của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 10 cá nhân. Hoàn thành thủ tục đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị và Huân chương Lao động Hạng Nhì cho 01 cá nhân;

    - Năm 2019: Đơn vị được tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ; đang thực hiện các thủ tục đề nghị khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 01 cá nhân, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 01 cá nhân, 02 tập thể lao động xuất sắc, 11 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

    Ngoài ra, theo thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khen thưởng và đề nghị về trên khen thưởng đối với công chức ngành Thanh tra theo đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

    5. Một số công tác khác có liên quan ngành

    - Công tác tổ chức xây dựng ngành: Tổ chức, bộ máy tiếp tục củng cố và kiện toàn, đội ngũ công chức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác nhận xét, đáng giá công chức, thi đua khen thưởng, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên, xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm, tăng về số lượng, chất lượng. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường. Thực hiện chính sách đối với công chức và người lao động đảm bảo kịp thời, đúng điều kiện, tiêu chuẩn.

    - Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 02/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

    6. Nhận xét chung

    - Năm 2019, toàn ngành Thanh tra ở địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra cơ bản đúng theo quy định của Luật Thanh tra; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2019 và văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019 của cơ quan thanh tra cấp trên trình Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt theo quy định để làm cơ sở triển khai thực hiện. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra nhất là ở cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra;

    - Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện pháp luật về thanh tra: Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát, thống kê đội ngũ làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh; từ đó tạo điều kiện cho các cán bộ này được dự các lớp tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; đến nay các cán bộ làm công tác thanh tra cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

    - Công tác thi đua khen thưởng luôn được Lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, coi đây là động lực, là đòn bẩy để khuyến khích, động viên công chức và người lao động trong toàn ngành quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng được tăng cường. Phong trào thi đua được tập thể, cá nhân trong Ngành nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đạt nhiều kết quả.

    II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

    Năm 2020 là năm cui cùng thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm đt nước có nhiu sự kiện chính trị trọng đại: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đt nước; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quổc lần thứ X và là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

    Năm 2020 cũng là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, kỷ niệm 75 năm Ngày truyn thng Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V. Để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2020, toàn ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh cần thực hiện một số nội dung sau như sau:

    Nội dung phong trào thi đua: Chánh Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, cụ thể như sau:

    1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng: Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Chỉ thị 1671/CT-TTCP ngày 04/7/2016 của Tổng Thanh tra chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020).

    2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó yêu cầu Chánh Thanh tra các Sở, ngành tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra -Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; các Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh:

    - Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hiệu quả về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, lãnh đạo, các tổ chức quần chúng và trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững manh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

    - Thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

    - Kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đ xut với Chánh Thanh tra tỉnh, với cp có thm quyn có hình thức khen thưởng nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Thanh tra nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của Ngành.

    3. Thi đua nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động:

    - Công tác thanh tra, kiểm tra: Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoạt động thanh tra phải bám sát, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương. Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

    - Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Th tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn dấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 80%. Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tập trung ở khu vc xã, phường, thị trấn); vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

    - Công tác phòng, chống tham nhũng: Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị s 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng. Tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

    - Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành và hoạt động của ngành; tiếp tục củng c, kiện toàn t chức, bộ máy, nâng cao cht lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

    4. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Hoạt động thanh tra chú trọng thanh tra vào các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm trong quản lý, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời với cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông nghiệp, nông thôn để ổn định tình hình trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn.

    Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành trong 75 năm xây dựng và phát triển, những kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, toàn Ngành tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Hậu

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 287
  • Tất cả: 774154