Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018
Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018

Thực hiện Công văn số 824/TTCP-TCCB ngày 29/5/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018.

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra các Sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra, tính đến ngày 31/3/2018.
2. Tiến hành rà soát, đăng ký số lượng dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp năm 2018 theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
3. Nội dung báo cáo: Theo biểu mẫu (đính kèm); được đăng tải trên Trang tin điện tử của Thanh tra tỉnh Trà Vinh.
4. Rà roát, lập thủ tục đề nghị cấp mới Thẻ Thanh tra đối với các trường hợp đã bổ nhiệm Thanh tra viên nhưng chưa được cấp Thẻ Thanh tra (theo Thông báo số 05/TB-TTr ngày 06/02/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc cấp mới, đổi và cấp lại Thẻ Thanh tra); đăng ký mua Sổ Nhật ký đoàn thanh tra sử dụng năm 2018.
5. Thời gian, hình thức gửi báo cáo: Trước ngày 12/6/2018, các đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp. Đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: thanhtratinh@travinh.gov.vn

Thanh Hậu


Danh sách biểu mẫu xem tại đây BieumauCCTT 2018.xlsx
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535