Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra; công tác Thẻ Thanh tra; công tác đào tạo, bồi dưỡng
Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/ NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Để kịp thời tổng hợp, cử công chức của ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; công tác sử dụng và quản lý Thẻ Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu:

1. Chánh Thanh tra các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo tình hình sử dụng công chức, công tác Thẻ Thanh tra và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 (theo các mẫu đính kèm).

2. Báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/01/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định./.Xem chi tiết tại đây Bieumau.rar
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 261
  • Tất cả: 774514