Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Để thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Bộ tiêu chí của Thanh tra Chính phủ; trên cơ sở hướng dẫn, tập huấn của Thanh tra Chính phủ, Tổ công tác số 313 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung cơ bản như sau:

I. PHẠM VI, NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phạm vi
Phạm vi đánh giá là công tác phòng, chống tham nhũng thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, bao gồm:
- Hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng;
- Kết quả thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện;
- Thời kỳ đánh giá: Từ 16/12/2017 đến 15/12/2018.
2. Nội dung
Nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018  (theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP  ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh) bao gồm:
2.1 Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng:
Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng cụ thể như sau:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng;
- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;
- Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Công tác kiểm tra, thanh tra;
- Sự tham gia của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng;
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng.
2.2 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng:
Nội dung đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, bao gồm:
- Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;
- Kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng;
- Kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
- Cơ quan, đơn vị thuyết minh kết quả tự đánh giá chấm điểm chi tiết công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018 của địa phương được mô tả tại Phụ lục 1.
- Cơ quan, đơn vị tổng hợp điểm tự đánh giá từng nội dung vào bảng tổng hợp tại Phụ lục 2.
- Hồ sơ tài liệu chứng minh được cơ quan, đơn vị mô tả trong hướng dẫn của Phụ lục 1 và Phụ lục 3 về danh mục tài liệu chứng minh trong việc tập hợp lưu giữ tài liệu hồ sơ.
- Nội dung chứng minh về công khai minh bạch được cung cấp thông tin theo Phụ lục số 4; các văn bản liên quan được cung cấp tại Phụ lục số 3.
- Nội dung chứng minh về minh bạch, tài sản thu nhập được cung cấp thông tin tại Phụ lục số 5; các văn bản có liên quan được cung cấp tại Phụ lục số 3.
- Kết quả của công tác phát hiện hành vi tham nhũng được cung cấp thông tin tại Phụ lục số 6; các văn bản có liên quan được cung cấp tại Phụ lục số 3.
- Kết quả công tác xử lý hành vi tham nhũng được cung cấp thông tin tại Phụ lục số7; các văn bản có liên quan được cung cấp tại Phụ lục số 3.

Để giúp UBND tỉnh đánh giá đúng nội dung công tác phòng, chống tham nhũng theo Bộ tiêu chí của Thanh tra Chính phủ ban hành, Tổ Trưởng Tổ công tác đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo về Thanh tra tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh (Hình thức gửi báo cáo bằng đường văn thư (bản giấy, kể cả tài liệu chứng minh theo phụ lục 1), đồng thời gửi dữ liệu điện tử qua địa chỉ E-mail: thanhtratinh@travinh.gov.vn. Trường hợp các tài liệu yêu cầu phải cung cấp để chứng minh có độ dài trên 50 trang giấy A4, thì các cơ quan lập danh mục văn bản và cung cấp bản mềm cho Thanh tra tỉnh theo địa chỉ E-mail: thanhtratinh@travinh.gov.vn để Thanh tra tỉnh tổng họp gửi kèm theo báo cáo đánh giá.
Thời gian gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/3/2019 để tổng hợp, họp Tổ công tác và báo cáo UBND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ bộ phận nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn thực hiện (qua số điện thoại 02943.852.943 hoặc 0933.929.818)./.

Thanh HậuĐề cương biểu mẫu xem tại đây Danhgia PCTN2018.rar

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 273
  • Tất cả: 774217